Dopasowane do potrzeb jeźdźca… i konia

Équilibre to pier­wsza li­nia kos­me­ty­ków dla jeź­dźców, któ­ra przy­no­si ko­rzyś­ci za­rów­no Tobie, jak i Two­je­mu zwie­rzę­ciu. Wyko­rzys­tu­jąc włas­ne do­świad­cze­nie jeź­dziec­kie stwo­rzy­liś­my pro­duk­ty, któ­re odpo­wia­da­ją na pot­rze­by pie­lęg­na­cyj­ne ko­nia­rzy, je­dno­cześ­nie wpły­wa­jąc ko­ją­co na zmys­ły ko­ni.

zobacz w sklepie

Pielęgnacja, którą oboje pokochacie

W two­rze­nie kos­me­ty­ków wkła­damy ca­łe swo­je ser­ce, ale wie­my, że dla Two­jej skó­ry to za ma­ło. Dla­te­go w na­szych pro­duk­tach znaj­dziesz też sta­ran­nie dob­ra­ne na­tu­ral­ne skład­ni­ki, któ­re po­mo­gą na­wil­żyć oraz ochro­nić Two­ją skó­rę. Na Two­jej pie­lęg­na­cji sko­rzys­ta tak­że Twój koń – przede wszys­tkim dzię­ki do­bro­czyn­nemu dzia­ła­niu esen­cji z orga­nicz­nej la­wen­dy i pe­lar­go­nii pach­ną­cej, uży­tych za­miast go­to­wych kom­po­zyc­ji za­pa­cho­wych, częs­to draż­nią­cych zmys­ły zwie­rząt.

znajdź w sklepie

Po prostu fair

Two­rząc mar­kę Équilibre na­rzu­ci­liś­my so­bie ścisł­y ko­deks etycz­ny, po­nie­waż Twój koń to nie je­dy­ne zwie­rzę, o któ­re chce­my się trosz­czyć. Na­sze kos­me­ty­ki są cał­ko­wi­cie we­gań­skie i nie są ani nie by­ły tes­to­wa­ne na zwie­rzę­tach. Rów­nież ich skład­niki po­cho­dzą wy­łącz­nie od spraw­dzo­nych pro­du­cen­tów, za­an­ga­żo­wa­nych w ideę cruelty-free. Wspie­ra­my też or­ga­ni­za­cje i ludzi, któ­rzy poś­wię­ca­ją swo­je ży­cie po­mo­cy ko­niom. Ku­pu­jąc kos­me­ty­ki Équilibre, Ty rów­nież po­ma­gasz!

nasze wartości

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, żeby przeglądanie było szybsze, łatwiejsze i przyjemniejsze. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz naszą politykę prywatności - opisujemy tam bardziej szczegółowo, jakich danych używamy i w jakim celu.