Stworzone dla jeźdźców, z myślą o koniach

Na­sze kos­me­ty­ki to coś re­wo­lu­cyj­ne­go i stwier­dzam to z peł­nym prze­ko­na­niem. Każ­dy z nich da­je Ci od­po­wied­nią dla jeź­dźca pie­lęg­nac­ję, na­wil­że­nie, od­ży­wie­nie oraz szyb­kie wchła­nia­nie. Co wię­cej, pro­duk­tów Équilibre mo­żesz uży­wać na co dzień, nie tyl­ko gdy odwie­dzasz staj­nię. A co dob­rego da­ją ko­niom? Prze­de wszys­tkim, świa­do­mie zre­zyg­no­wa­li­śmy z go­to­wych kom­po­zyc­ji za­pa­cho­wych używa­nych w innych kos­me­ty­kach. Owszem, są przy­jem­ne dla ludzi, ale bar­dzo częs­to draż­nią zwie­rzę­ce zmys­ły. W za­mian uży­wa­my orga­nicz­nych esen­cji z pelar­go­nii i la­wen­dy – roś­li­ny o udo­wod­nio­nym dzia­ła­niu od­prę­ża­ją­cym. Zad­ba­liś­my też o to, aby na­sze kos­me­ty­ki wchła­nia­ły się błys­ka­wicz­nie i nie kle­i­ły do zwie­rzę­cej sierś­ci lub skó­ry dzię­ki swo­jej lek­kiej for­mu­le.

nasze produkty

Co jest dla nas ważne?

image/svg+xml

Dobro zwierząt

Ko­nie to… nasz ko­nik, ale nie za­po­mi­na­my o po­zos­ta­łych zwie­rzę­tach. Wszy­stkie ce­chy któ­re spra­wia­ją, że kos­me­ty­ki Équilibre są przy­jaz­ne ko­niom, od­no­szą się też do po­zo­sta­łych ga­tun­ków. Nasze pro­duk­ty są i zaw­sze bę­dą w 100% we­gań­skie i nie­tes­to­wa­ne na zwie­rzę­tach. Nie sprze­da­je­my ich też do kra­jów, gdzie ta­kie tes­ty są wy­ma­ga­ne praw­nie.

image/svg+xml

Dobro jeźdźców

Cięż­ko pra­co­wa­liś­my, aby kos­me­ty­ki Équilibre by­ły do­pa­so­wa­ne do pot­rzeb jeź­dźców pod każ­dym ką­tem. Znaj­du­jące się w nich skład­ni­ki po­ma­ga­ją za­pew­nić skó­rze od­po­wied­nią ochro­nę, od­ży­wie­nie oraz na­wil­że­nie − przed jaz­dą, w jej trak­cie i po niej. Ich funk­cjo­nal­ność oraz de­li­kat­ny, przy­jem­ny za­pach spra­wia­ją, że mo­żesz też ko­rzys­tać z nich na co dzień.

image/svg+xml

Odpowiedzialność

Opra­co­wu­jąc skład kos­me­ty­ków Équilibre prze­a­na­li­zo­wa­liś­my wszys­tkie su­row­ce i mamy pew­ność, że każ­dy z nich jest ab­so­lut­nie niez­bę­dny. Wy­ko­na­liś­my też mnós­two tes­tów aby upew­nić się, że na­sze pro­duk­ty są bez­piecz­ne dla lu­dzi i ko­ni, we­gań­skie i cruelty-free. Opa­ko­wa­nia na­szych kos­me­ty­ków pod­le­ga­ją też w 100% re­cyk­lin­gowi.

Starannie dobrane

Po co mie­li­byś­my uży­wać skład­ni­ków po­cho­dze­nia zwie­rzę­ce­go, sko­ro jest ty­le świet­nych al­ter­na­tyw? Sto­su­jemy za­mien­niki po­cho­dze­nia za­rów­no roś­lin­nego, jak i la­bo­ra­to­ryj­ne­go (spo­koj­nie – są wie­lo­krot­nie spraw­dzo­ne i uży­te w sta­ran­nie dob­ra­nej iloś­ci). Że­by Cię w tym upew­nić, na stro­nie „Pro­duk­ty” umieś­ci­li­śmy opis każ­dej po­zyc­ji skła­du, więc jeś­li tak jak my lu­bisz wie­dzieć, co na­kła­dasz na swo­ją skó­rę – za­chę­ca­my do czy­ta­nia!

Karma zawsze wraca

Chce­my wspie­rać lu­dzi, któ­rzy po­świę­ca­ją swo­je ży­cie i czas na po­moc in­nym. Dla­te­go w każ­dym re­gio­nie, w któ­rym moż­na ku­pić na­sze pro­duk­ty, od­da­je­my część zys­ków ze sprze­da­ży wyb­ra­nym or­ga­ni­zac­jom cha­ry­ta­tyw­nym dzia­ła­ją­cym na rzecz ko­ni oraz spo­łecz­noś­ci jeź­dziec­kiej. Są wśród nich za­rów­no lo­kal­ne ini­cja­ty­wy, jak i więk­sze fun­da­cje oraz in­sty­tuc­je. Każ­de opa­ko­wa­nie zew­nę­trz­ne kos­me­ty­ków Équilibre ma na­klej­kę z naz­wą i ce­lem da­nej or­ga­ni­zac­ji. Je­że­li uznasz jej dzia­łal­ność za szcze­gól­nie waż­ną, mo­że spró­bu­jesz za­an­ga­żo­wać się do­dat­ko­wo? Każ­da po­moc jest na wa­gę zło­ta!

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, żeby przeglądanie było szybsze, łatwiejsze i przyjemniejsze. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz naszą politykę prywatności - opisujemy tam bardziej szczegółowo, jakich danych używamy i w jakim celu.